[slide-anything id="248"]

Tiểu sử tóm tắt của Đức Tăng thống Myanmar – Bhaddanta Sandimābhivaṁsa

Tiểu sử tóm tắt của Đức Tăng thống Myanmar – Bhaddanta Sandimābhivaṁsa

Bậc Đại thiện trí cao thượng – Aggamahāpaṇḍita, Bậc Đại Xiển dương chánh Pháp cao thượng – Aggamahāsaddhammajotikadhaja

Đức Tăng thống Myanmar – Bhaddanta Sandimābhivaṁsa – trụ trì chùa Min Kyaung, quận Thanlyin, thành phố Yangon. Ngài được sinh vào ngày 4 tháng 2 năm 1947 tại làng Bawgalut, thị trấn Kyauktan, Yangon. Song thân của Ngài là cụ ông Htwe và cụ bà Kyin.

I. Năm xuất gia của Ngài

Năm 1959, Ngài được song thân hộ độ cho xuất gia sa di với Ngài trưởng lão Janinda  – trụ trì ngôi chùa làng Bawgalut, thị trấn Kyauktan, Yangon – dưới Pháp danh “Sandimā”.

Năm 1967, Ngài thọ tỳ khưu vào lúc 9:30 sáng Chủ Nhật với Ngài trưởng lão trụ trì Janinda tại làng Bawgalut, thị trấn Kyauktan, với sự cúng dường của gia đình thí chủ ông Tin Nwe và bà Kyi Kyi (Kabar-Aye, Yangon)

II. Pháp học

Đại đức Sandimābhivaṁsa đã học Phật Pháp từ những bậc thầy lỗi lạc trong Phật giáo thời bấy giờ như:

 • Ngài đại trưởng lão Janinda (Ovādācariya) tại chùa  Bawgalut;
 • Ngài Vaṇṇasirī (Bậc Đại thiện trí cao thượng – Aggamahāpaṇḍita) – trụ trì chùa Min Kyaung;
 • Ngài Kusala (Pháp sư giương cao ngọn cờ chánh Pháp – Sāsanadhajadhammācariya, Bậc Đại Giảng sư Thiện trí cao thượng – Aggamahāganthavācakapaṇḍita);
 • Ngài Indācāra (Bậc Pháp sư cao thượng – Sirīpavaradhammācariya, Bậc Đại thiện trí cao thượng – Aggamahāpaṇḍita);
 • Ngài Nandamālā (Sāsanadhajadhammācariya);
 • Ngài Kesara (Pháp sư – Dhammācariya)

Năm 1969, Đại đức đã học Pháp dưới sự hướng dẫn của các vị trưởng lão danh tiếng như:

 • Ngài Sāsanābhivaṁsa (Bậc Đại quốc sư cao thượng – Abhidhajamahāraṭṭhaguru, Bậc Đại Xiển dương chánh Pháp cao thượng – Aggamahāsaddhammajotikadhaja), Mandalay
 • Ngài Kelāsābhivaṁsa (Bậc Đại Thiện trí cao thượng – Aggamahāpaṇḍita)
 • Ngài Ācikkhaṇābhivaṁsa (Tha-sa-ah Dhammācariya)
 • Ngài Kovidābhivaṁsa (Tha-sa-ah Dhammācariya)
 • Ngài Rājadhammābhivaṁsa (Bậc Đại Thiện trí cao thượng – Aggamahāpaṇḍita)

III. Các bằng cấp trong Phật giáo

 • 1964: á khoa toàn quốc kỳ thi Sơ cấp Phật học do Chính phủ tổ chức
 • 1965: đoạt giải ba toàn quốc kỳ thi trung cấp Phật học của Chính phủ
 • 1967: thủ khoa toàn quốc kỳ thi cao cấp Phật học của Chính phủ
 • 1971: thi đậu bằng Pháp sư Kinh điển Tháp ngà – Cetiyaṅgaṇa Dhammācariya
 • 1972: thi đậu bằng Sư vương Pháp sư-  Sakyasīha Dhammācariya
 • 1973: thi đậu bằng Pháp sư giương cao ngọn cờ chánh pháp – Sāsanadhajadhammācariya
 • 1977: thi đậu bằng Pháp sư về Pháp học kinh điển Tháp ngà – Cetiyaṅgaṇa-pariyatti-dhammācariya
 • 1978: thi đậu bằng Pháp sư về sự tiến hóa trong Pháp học – Pariyatti-sāsanahita-dhammācariya

IV. Chức vụ trong Phật giáo và hoằng truyền đạo Pháp

Từ năm 1979 đến nay, Đức Tăng thống trụ trì ngôi chùa Min Kyaung, quận Thanlyin, Yangon.

Ngài trực tiếp giảng dạy các lớp Phật pháp từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp đến các lớp đào tạo giáo thọ sư (Dhammācariya) cho sa di và các vị tỳ khưu.

Năm 1980, sau khi tổ chức thành công Hội nghị Tăng đoàn của tất cả hệ phái, Ngài được suy cử làm phó Ban trị sự kiêm chánh Thư ký quận trong nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai và thứ ba.

Trong nhiệm kỳ thứ tư, Ngài được suy cử làm Tăng trưởng BTS quận, đồng thời làm phó ban trong BTS thành phố Yangon.

Từ nhiệm kỳ thứ năm đến nhiệm kỳ thứ bảy (đến ngày 16/3/2016), Ngài được GHPG Tăng già TƯ suy cử làm phó Tăng thống trung ương trong BTS Myanmar.

Trong nhiệm kỳ thứ bảy (từ ngày 17/3/2016 đến ngày 9/3/2024), Ngài giữ chức vụ phó Tăng thống kiêm Tổng thư ký GHPG Tăng già Myanmar.

Trong nhiệm kỳ thứ tám (từ ngày 9/3/2024), Ngài được suy cử làm Tăng thống GHPG Myanmar.

Bên cạnh đó, Ngài cũng là giám khảo chính của Hội đồng thi Sơ cấp Phật học tại Yangon; đồng giám khảo kiêm thư ký của Hội đồng thi Tam tạng; Ngài là:

 • Thành viên ban chứng minh của Hội đồng quản trị chùa Uppata Thanti Naypyidaw, Hội đồng quản trị chùa Lịch sử Kyaik Khauk Thanlyin, Hội đồng quản trị chùa Hai Mươi Tám vị Phật ở trung tâm thành phố và Hội Đồng Quản Trị Chùa Kyaik Day Yone.
 • Chủ tịch Ban Kiểm soát Trung ương Vinaya Sudhammanikāya khu vực Phía Nam Yangon; Giám sát đặc biệt cho kỳ thi Pháp sư (Dhammācariya) và lớp Sơ cấp Pāḷi tại Khu vực phía Nam Yangon.
 • Thành viên trong Ban kiểm soát Kỷ Luật (Vinayadhara) Đặc biệt Nhà Nước và Hội đồng chứng minh Vinicchaya kiểm soát và ngăn chặn các tà phái (adhammavāda).

Đức Tăng thống Sandimābhivaṁsa đã đi các nước để hoằng pháp và tham dự các sự kiện quan trọng của Phật giáo, tham dự các hội nghị, hội thảo và các cuộc họp… Ngài hướng dẫn và sách tấn chư Tôn đức Tăng, Ni trong việc hoằng pháp và xây dựng các công trình tôn giáo như chùa, tháp, tự viện… Ngài Tăng thống Myanmar – Bhaddanta Sandimābhivaṁsa lúc nào cũng nỗ lực để gìn giữ, duy trì việc truyền bá giáo lý của Đức Phật rộng khắp trong và ngoài nước.

V. Các bộ giáo trình do Ngài biên soạn

 • Năm 2002: giáo trình Bộ chất ngữ cho lớp sơ cấp Phật học (Dhātukathā Pathamapyan)
 • Năm 2006: giáo trình Bộ song đối cho lớp trung cấp Phật học (Pathamapyan Yamaka Pathamalat)
 • Năm 2007: giáo trình Bộ song đối cho lớp cao cấp Phật học (Pathamapyan Yamaka  Pathamagyi)
 • Năm 2009: giáo trình Mẫu đề cho lớp sơ cấp (Pathamapyan Mātika)
 • Năm 2013: giáo trình Bộ tóm tắt duyên hệ cho lớp sơ cấp (Pathamapyan Paṭṭhāna)

VI. Các danh hiệu cao quý trong Phật giáo được Chính phủ dâng tặng

 • Năm 1993: Bậc Đại Giảng sư thiện trí – Mahāganthavācakapaṇḍita
 • Năm 2000: Bậc Đại Giảng sư thiện trí cao thượng – Aggamahāganthavācakapaṇḍita
 • Năm 2007: Bậc Đại Thiện trí cao thượng – Aggamahāpaṇḍita
 • Năm 2019: Bậc Đại Xiển dương chánh pháp cao thượng – Aggamahāsaddhammajotikadhaja

VII. Các danh hiệu và giải thưởng do các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng

 • Năm 1999: Danh hiệu Pariyattisāsanahitadhara (Kỷ niệm 100 năm thành lập Hiệp Hội Pariyattisāsanahita tại Mandalay)
 • Năm 2018: Giải thưởng Global Mentor (Đại học Swami Vivekanand Subharti, Ấn Độ)
 • Năm 2018: Giải thưởng Global Dhamma Peace Laureate Golden (Ấn Độ)
 • Năm 2019: Giải thưởng Great Humanitarians of the World (WCH, Thái Lan)
 • Năm 2021: Giáo sư Danh dự về Nhân đạo và Hòa bình (UIPM, Thái Lan)

Phần tiểu sử của Đức Tăng thống Bhaddanta Sandimābhivaṁsa tuy tóm tắt nhưng cũng đủ cho chúng ta biết về đức hạnh cả một đời tu học của Ngài, lúc nào Ngài cũng tinh tấn nỗ lực trong pháp học, hành pháp, cũng như dày công biên soạn các bộ giáo trình, và hoằng dương chánh pháp không mệt mỏi… Ngài nắm giữ các vai trò quan trọng từ vị trí thấp đến cao nhất và trở thành Đức Tăng thống đời thứ năm của GHPG Tăng già Myanmar vào ngày 9 tháng 3 năm 2024. Ngài là tấm gương sáng cho hàng hậu học chúng ta trên bước đường tu tập. Thật hoan hỷ với các đức hạnh của Ngài!

Sadhu sadhu sadhu!

Tuy đã cố gắng hết sức trong sự hiểu biết có hạn, bản chuyển ngữ này không sao tránh được điều sơ suất, rất mong được sự lượng thứ và đóng góp từ chư thiện trí thức để bản tiểu sử của Ngài được hoàn thiện và tốt đẹp hơn.

Chuyển ngữ, ngày 14/3/2024

ĐĐ. Thiện Ngọc – Ủy viên PBHP hải ngoại GHPGVN, Bậc Xiển dương chánh Pháp, Trụ trì chùa Đại Phước – Myanmar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *