Mời quý vị nhấp vào banner để tham dự trực tuyến tang lễ trực tuyến – NGÀI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG XII BHADDANTA ABHIJĀTĀBHIVAṀSA – (TIPIṬAKADHARA, TIPIṬAKAKOVIDA, DHAMMABHAṆḌĀGĀRIKA – Bậc thông thuộc Tam Tạng, Bậc thấu suốt Tam Tạng, Bậc giữ gìn kho tàng Pháp Bảo) tân viên tịch (1968 – 2022)

ID cuộc họp: 826 4684 1082
mật khẩu: 2021

(Lưu ý BTC chỉ tổ chức tham dự Tang lễ trực tuyến Ngài Tam tạng 12 ngày 10/02/2022 vào lúc 9h sáng và ngày 13/02/2022 vào lúc 12h trưa lễ trà tỳ nhục thân của Ngài). Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với ĐĐ. Thích Thiện Ngọc Dt:0364997743